Inne

1. W jaki sposób traktowany jest faktoring na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i prowadzonych postępowań
w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych?
W toku postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych okoliczność zastosowania faktoringu oraz zasady rozliczeń przyjętych
w konkretnym przypadku przez strony transakcji handlowych, jak również treść umów będzie poddana indywidualnej ocenie i analizie.

Celem oceny będzie w każdym przypadku ustalenie czy i w jakiej części poddane analizie świadczenia pieniężne zostały zapłacone z zastosowaniem faktoringu, która strona transakcji handlowej ponosiła koszty udziału faktora w realizacji płatności oraz w jakim terminie dana płatność została dokonana na rzecz wierzyciela będącego stroną transakcji handlowej. Powyższe ustalenia będą miały na celu  ocenę terminowości (z perspektywy terminów ustalonych umownie) regulowania należności przez dłużników.

Co do zasady, jako zapłacona w terminie (pod warunkiem dokonania płatności w terminie wynikającym z pierwotnej transakcji handlowej i bez naruszenia maksymalnych terminów ustawowych) będzie traktowana płatność dokonana przez faktora działającego z inicjatywy dłużnika bez jednoczesnych obciążeń po stronie wierzyciela.

Z kolei działania faktora z inicjatywy wierzyciela (przy ponoszeniu przez niego obciążeń wynikających z umowy faktoringu przy cesji wierzytelności na rzecz faktora) jako termin dokonanej faktycznie płatności będzie traktowany termin zapłaty należności przez dłużnika na rzecz faktora (który w opisanej sytuacji w wyniku cesji jest nowym wierzycielem).

Uwagi wymagać będzie analiza zapisów umów pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, w tym w szczególności z ustawą o zapobieganiu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych celem ustalenia czy w zawieranych umowach nie znajdują się zapisy, które prowadzą do obejścia prawa i pokrzywdzenia strony umowy będącej wierzycielem w zakresie realizacji prawa do otrzymania należności w terminie.


Do pobrania

Zebrane pytania i odpowiedzi (format: .pdf, rozmiar: 800KB)