Przepisy przejściowe a zmiany w prawie


Z treści przepisów przejściowych wynika, że przepisy dotychczasowe – w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną ustawą z 4 listopada 2022 r. – znajdują zastosowanie:

  • do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
  • do transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
  • do korekt złożonych do sprawozdań przekazanych za rok 2020 i 2021, w przypadku, gdy zawierają dane, o których mowa w dotychczasowym brzmieniu art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • do postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, z uwzględnieniem – w zakresie postanowień i decyzji w sprawach, o których mowa w art. 13u i art. 13v ust. 1, 6-8 i 11 ustawy (z uwzględnieniem decyzji wydanych w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Z treści przepisów przejściowych wynika, że przepisy ustawy zmienianej – w wersji po nowelizacji dokonanej ustawą z 4 listopada 2022 r. – znajdują zastosowanie:

  • do sprawozdań przekazywanych za rok 2022 i 2021 i ich korekt,
  • do transakcji handlowych zawieranych po dacie wejścia w życie ustawy,
  • do postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wszczętych po dacie wejścia w życie ustawy.

 

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych; Art. 15 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych