Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych


Jednym z rozwiązań prawnych mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania i nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące ten zakaz.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości wymagalnych świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych od 2022 r.

W przypadku postępowań wszczynanych w latach 2020–2021 powyższa suma wynosiła co najmniej 5 mln zł.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być stwierdzone:

  • w stosunku do transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 r.,
  • w stosunku do świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r., o ile świadczenia te stały się wymagalne po tym dniu.